menu close menu

Generalforsamling 2016

Referat

Generalforsamling i foreningen Tidlig Musik i Danmark

 

Torsdag den 13. april 2016 kl. 19.00 i Hans Egedes Kirkes lokaler, København

Til stede fra bestyrelsen: Henrik Holm  (formand), Henrik Døcker, Jørgen Ulrik Fangel (kasserer) og Steen Frederiksen.

Fraværende fra bestyrelsen: Gunnhild Tønder (næstformand). Jennifer Dill, Camilla Backhausen og Gilbert Martinez (alle tre suppleanter).

 

  1. Valg af dirigent og referent

Steen Frederiksen blev enstemmigt valgt til dirigent og referent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

  1. Formandens beretning.

Formanden Henrik Holm aflagde følgende beretning:

Bestyrelsen

Ved generalforsamlingen den 15.4.2015 blev der afholdt valg til formandsposten, idet Pernille Petersen fratrådte. Desuden var der to ledige bestyrelsesposter. Bestyrelsen har i den forløbne periode bestået af: Henrik Holm, formand, Gunnhild Tønder, næstformand, Jørgen Ulrik Fangel, kasserer, Steen Frederiksen og Henrik Døcker. Desuden har der været tre suppleanter, Gilbert Martinez, Camilla Bachhausen og Jennifer Dill.

Der har i løbet af perioden været afholdt 4 bestyrelsesmøder.

Foreningens formål

har været til diskussion i bestyrelsen, hvilket har medført et ændringsforslag i formålsparagraffen. Vi vil hermed forsøge at ramme en bredere gruppe af personer, der holder af og dyrker den tidlige musik. Dette ses også af en definition af begrebet til at omfatte al musik frem til den tidlige romantik.

Koncerter

Der har været afholdt 3 koncerter i foreningens regi, alle i efteråret. Den 17.9. spillede Allan Rasmussen cembalosonater af Wilhelm Friedemann Bach i Reformert Kirke. Den 8.10 var der koncert samme sted med Agnethe Christensen og Leah Stuttard, ”Book of H/ours – Timernes bog” var koncertens titel. Endelig spillede Bastard Barok koncerten ”Ikke i min baghave” i Hans Egedes Kirke den 22.11. Foreningen har ikke søgt penge til koncerter i 2016, da der har manglet personlige ressourcer til at gennemføre koncerterne. Det er dog planen at få genoptaget TMDKkoncerterne og at få lavet koncerter i Jylland, hvilket har været efterlyst af Århusianske medlemmer.

Custos

har fra og med december nummeret skiftet redaktør. Allerede i maj meddelte Hans Tjalve, at han ikke ønskede at forsætte som bladets redaktør. Bladets redaktion har hidtil bestået af Hans som eneansvarlig redaktør og medarbejder. Björn Ross har haft ansvar for opsætningen af bladet. Der er foretaget en ændring af redaktionen, som nu består af Bjarke Moe, der er redaktør, og de to bestyrelsesmedlemmer, Steen Frederiksen og Henrik Døcker, samt Hans Tjalve som medlem af redaktionen. Björn står stadig for opsætningen af bladet. En kraftig udvidelse af redaktionen, der signalerer, hvor stor vægt bestyrelsen lægger på bladet, som foreningens ”fyrtårn”. Det har tidligere været kritiseret, at Custos udkom senere end annonceret, med det til følge at annoncer kunne være uaktuelle. Dette er der rettet op på. Både december- og martsummeret er kommet til tiden. Det er også lykkedes at lave et mere alsidigt blad, der tilgodeser et bredere publikum. Vi har haft fokus på et problem med, at der tilsyneladende var et vist omløb af gratis blade. Det mener vi, at have fået styr på, idet reglerne nu er, at der kun undtagelsesvist og i PR-øjemed må foræres blade væk. Dette skulle så gerne afstedkomme et løssalg, hvilket vi endnu har til gode at se.

Økonomi

Foreningen har en nogenlunde stabil økonomi, men det kan ikke skjules at der ikke er langt fra succes til fiasko. Hvilket skal forstås på den måde, at vi er fuldstændig afhængige af dels medlemstallet, dels tilskud fra Statens Kunstfond til Custos. Der skal helst være mindst 150 medlemmer, hvilket der ikke er lige nu, hvor tallet er godt 140. de sidste 10 skulle det dog nok være muligt at få med. Derudover har bestyrelsen selvsagt en ambition om at udvide medlemstallet yderligere. Tilskuddet til Custos fra Statens Kunstfond er 45.000 kr. i 2016, og et beløb i den størrelsesorden er også nødvendigt for at kunne holde Custos på det nuværende niveau.

Kurser og ensembletræf

Der har været afholdt kursus i Aalborg 26.9. jens Bauer var instruktør. I Århus har der været kurser den 5.12., den 6.2. og den 27.-28.2 med henh. Jens Bauer, Ingrid Garnæs og Ute Goedecke som instruktører. Både i Aalborg og Aarhus er kurserne velbesøgte.

I København er der holdt ensembletræf med Pernille Petersen. Pga. ringe tilmelding blev træffet flyttet fra den 4.11. til den 3.11. Deltagerne var ensemblet ”Pavanen”.

Der er været en del diskussion om prisen for at deltage i ensembletræffet. Bestyrelsen har besluttet, at det skal koste 150 kr. for ikke medlemmer og være gratis for medlemmer. Diskussionen går nu på, om de 150 kr. har afholdt folk fra at deltage. En sag som den kommende bestyrelse vil tage sig af. Naturligvis med det formål, at få gang i deltagelsen igen.

Hjemmeside

Foreningens hjemmeside har ikke været særligt godt vedligeholdt, hvilket dels skyldes webmasterens ønske om at stoppe, dels at bestyrelsen ikke har gjort meget brug af den. Der er nu planlagt en ny hjemmeside i et format (WordPress), der gør at flere kan redigere i den, og at vi ikke er afhængige af en webmaster.

Medlemsskaber

Der har været henvendelse fra AKKS (Amatørernes Kunst og Kultursamråd) og NORDEM (sammenslutning af organisation i Norden, der arbejder med tidlig musik), om vi ville være interesserede i medlemskab. Bestyrelsen har besluttet at melde sig ind i NORDEM, men ikke i AKKS.

 

 

 

Kampagne for flere medlemmer

Der er i efteråret afholdt en kampagne for at få nye medlemmer, og for at få forhenværende medlemmer ind i folden igen. Denne kampagne har haft en vis succes, men vi må også konstatere, at det kun har opvejet det frafald, der jo også er i foreningen.

Tak til De afgående bestyrelsesmedlemmer

Gunnhild Tønder og Jørgen Ulrik Fangel. I har gjort et kæmpearbejde for foreningen og vil blive savnet. Ikke mindst vil jeg fremhæve Jørgens forbilledlige kassererarbejde. Det er guld værd for en forening at have styr på finanserne og en altid opdateret økonomi, og det har Jørgen sørget for.

Også tak til Jennifer Dill og Camilla Bachhausen, der har været suppleanter i den sidste periode.

Beretningen blev after forskellige spørgsmål og gode idéer (bl.a. at indføre betalingsservice) taget til efterretning.

 

 

  1. Årsregnskab

Jørgen Ulrik Fangel forelagde regnskabet, som var offentliggjort i Custos nr. 1 udgivet den 1. marts 2016. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

 

  1. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog at 2017-kontingentet for almindelige medlemmer (360 kr/årligt) og studerende (180 kr/årligt) er uændret og at det for pensionister hæves med 40 kr til 200 kr årligt.

Forslaget blev vedtaget.

 

  1. Indkomne forslag

Bestyrelsen foreslog at § 2 i vedtægterne ændres.

 

Nuværende formulering: Foreningen har til formål at fremme interessen, græsrodsarbejde og forskning, i betydningen musik udført på de på daværende tidspunkt relevante instrumenter under hensyntagen til dagældende opførelsespraksis.

 

Forslag til ny formulering:

Foreningen har til formål at fremme forståelsen og interessen for musik fra middelalder til tidlig romantik – fortrinsvis når musikken spilles på originalinstrumenter. Foreningen virker desuden for viden om og forskning vedr. opførelsespraksis og instrumenter.

Forslaget blev vedtaget.

 

  1. Valg af to bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.

Følgende bestyrelsesmedlemmer var ikke på valg: Henrik Holm, Steen Frederiksen, Henrik Døcker.

Jørgen Ulrik Fangel og Gunnhild Tønder ønskede ikke at genopstille til bestyrelsen. Suppleanterne Jennifer Dill og Camilla Backhausen ønskede ligeledes ikke at genopstille.

 

Guitarist Jens Overbye og IT- og økonomimedarbejder Solveig Wøldike opstillede til bestyrelsen og begge blev enstemmigt valgt. Fløjtenist Kirsten Aage (p.t. solistklasse-studerende på DKDM) og cembalist Gilbert Martinez opstillede som suppleanter. Begge blev enstemmigt valgt.

Revisor Ole V. Villumsen genopstillede og blev enstemmigt valgt.

Evt.

Der var ingen sager under dette punkt, hvorefter formanden takkede for generalforsamlingens forløb.

 

Steen Frederiksen

Frederiksberg den 14. april 2016